ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при Острозькій районній державній адміністрації

 

Розділ  I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Громадська рада при Острозькій районній державній адміністрації (далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

1.2 Основними завданнями Громадської ради є:

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю Острозької районної державної адміністрації (далі – Острозька РДА);
 • сприяння врахуванню Острозькою РДА громадської думки під час формування та реалізації державної політики;
 • налагодження ефективної взаємодії Острозької РДА з громадськістю;
 • сприяння Острозькій РДА у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань, що відносяться до її повноважень.

 1.3 У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим Положенням та Регламентом громадської ради.

1.4 Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.5 Це Положення розроблено на основі Типового положення про громадську раду при Рівненській обласній державній адміністрації, при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

1.6. Проект Положення про громадську раду погоджується з Острозькою РДА, після чого схвалюється на засіданні громадської ради.

Розділ  IІ.

ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1 Повноваження громадської ради поширюються на територію Острозького району.

2.2 Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Острозькій РДА пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає Острозькій РДА пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає Острозькій РДА обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, пропозиції щодо удосконалення роботи Острозької РДА;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Острозькою РДА пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Острозької РДА та в інший спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає Острозькій РДА інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку Рівненської області;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

10) здійснює діяльність в інших формах, що сприяє виконанню її завдань і не суперечить законодавству України.

2.3 Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (президію/правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні та робочі групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, громадські слухання, обговорення,  засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності громадської ради;

5) отримувати від Острозької РДА та її структурних підрозділів  проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

6) брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку відповідної території (галузі);

7) взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування,  їх структурних підрозділах;

8) вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Острозької РДА та її структурних підрозділів, звертатись до них з інших питань;

9) розробляти та надавати в установленому законом порядку пропозиції з удосконалення законодавства;

10) доповідати Острозькій РДА про рішення громадської ради, які відповідно до цього Положення є обов’язковими до розгляду;

11) за запрошенням Острозької РДА та його структурних підрозділів направляти представників громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться Острозькою РДА та її структурними підрозділами;

12) ініціювати відзначення представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

13) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

14) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

2.4 Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Острозькою райдержадміністрацією.

2.5 Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

2.6 Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

2.7 Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень Острозької РДА та її структурних підрозділів.

Розділ  IІІ.

Формування ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1 До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститутів громадянського суспільства).

3.2 Склад громадської ради формується на установчих зборах за участі представників інститутів громадянського суспільства шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

3.3 До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Кількість членів громадської ради визначається установчими зборами. Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для формування складу громадської ради Острозької РДА утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадського суспільства.

Якщо при Острозькій РДА вже утворена громадська рада, то утворення ініціативної групи здійснюється нею відповідно до п.3.4. Положення.

3.4 У термін, що не перевищує 60 календарних днів до закінчення повноважень громадської ради, нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради. До складу ініціативної групи входять представники Острозької РДА та інститутів громадянського суспільства, у тому числі не представлені в складі громадської ради.

3.5 Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Острозька РДА в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.6 Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

 • рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
 • копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

3.7 За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Острозька РДА повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.8 Процедура проведення установчих зборів визначається регламентом установчих зборів, який, зокрема, містить:

 • процедуру ідентифікації і реєстрації учасників установчих зборів;
 • процедуру проведення голосування по обранню лічильної комісії, головуючого (робочої президії), секретаря (секретаріату) та інших робочих органів установчих зборів;
 • орієнтовні питання порядку денного та порядок голосування;
 • порядок визначення кількісного складу громадської ради;
 • порядок обрання членів громадської ради, у тому числі визначення форми голосування, виготовлення та видачі учасникам зборів бюлетенів для голосування, процедуру голосування та підбиття його підсумків;
 • процедуру організації повторного голосування в разі наявності рівної кількості голосів за кількох кандидатів (якщо їх кількість перевищує граничну чисельність кількісного складу Ради);
 • процедуру оголошення результатів виборів;
 • визначення установчими зборами дати першого засідання новообраної громадської ради;
 • порядок обрання уповноважених осіб, відповідальних за підготовку першого  засідання новообраної громадської ради тощо.

3.9. Проект регламенту установчих зборів розробляється ініціативною групою та ухвалюється установчими зборами.

3.10. За підсумками установчих зборів їх секретар оформляє протокол, який підписує разом із головуючим та у тижневий термін від дня установчих зборів передає Острозькій РДА для затвердження складу новообраної громадської ради.

3.11. Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради Острозька РДА оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.12. На підставі протоколу установчих зборів Острозька РДА затверджує склад громадської ради. Після затвердження нового складу діяльність громадської ради попереднього скликання припиняється.

Розділ  IV.

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1 Члени громадської ради мають право:

 • брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції:
 • брати участь у голосуванні на засіданнях громадської ради та її робочих органів, членом яких є;
 • інформувати громадську раду про свою діяльність;
 • пропонувати питання до порядку денного засідання громадської ради;
 • бути членом постійних комісії (не більше двох одночасно), експертних груп та інших робочих органів громадської ради;
 • ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів;
 • у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

 4.2 Члени громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.

4.3 У разі неможливості бути присутнім на засіданні громадської ради або її робочого органу, член громадської ради може викласти письмово власну думку із питань, що розглядаються на засіданні, яка долучається до протоколу засідання, або делегувати за себе представника від відповідного інституту громадянського суспільства, який може озвучити цю думку і тільки з правом дорадчого голосу, на що надається відповідне доручення.

4.4 Делегування права голосу члена громадської ради іншим особам, включно з членами Громадської ради не допускається.

4.5 Члени громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені ради або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень.

4.6 Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі: 

 • систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
 • повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства у громадській раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;
 • неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;
 • подання членом громадської ради відповідної заяви.

 4.7. У разі неможливості виконання повноважень членом громадської ради в зв’язку із поважними причинами та заявленого бажання інститутом громадянського суспільства до продовження роботи в громадській раді такий інститут має пріоритетне право на заміну свого представника.

Заміна здійснюється шляхом внесення з відповідним обґрунтуванням ІГС кандидатури на розгляд та затвердження на засіданні громадської ради.

Питання внесення змін до складу громадської ради розглядається на засіданнях не частіше ніж раз на квартал.

4.8. У разі припинення членства у громадській раді будь-кого з її членів кворум ради розраховується від кількості дійсних членів, що залишилися.

4.9. У разі неможливості виконання своїх обов’язків головою, заступником, секретарем, керівниками постійних комісій (комітетів, секцій, тощо) громадської ради за її рішенням виконання їх обов’язків покладається на одного з членів громадської ради – до вирішення цього питання на найближчому засіданні громадської ради.

Розділ V.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1 На першому засіданні громадської ради обираються її керівні органи (голова, заступник (заступники) голови та секретар (секретаріат) ради); визначається структура громадської ради; ухвалюється план (основні напрямки) діяльності.

5.2 Голова громадської ради обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

5.3 Голова громадської ради:

 • організовує діяльність громадської ради;
 • скликає та організовує підготовку і проведення її засідань;
 • підписує документи від імені громадської ради;
 • звітує про роботу громадської ради;
 • представляє громадську раду у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації тощо;
 • може брати участь у засіданнях колегії Острозької РДА та її структурних підрозділах.

5.4. Повноваження голови громадської ради, його заступників можуть бути припинені за рішенням громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні громадської ради, так і за рішенням громадської ради при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою своїх обов’язків (настання кримінальної відповідальності, припинення членства в громадській раді відповідно до п.4.6. цього Положення).

5.5 Заступник (заступники) голови громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Заступник (заступники) виконує функції, покладені на нього громадською радою.

5.6 Заступник (заступники) голови громадської ради:

 • забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи ради;
 • здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комісій (комітетів, секцій, робочих груп тощо) громадської ради;
 • організовує виконання плану роботи громадської ради,  контролює, несе відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків;
 • розглядає, за дорученням голови громадської ради, питання, що належать до її компетенції;
 • вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів громадської ради;
 • організовує вивчення та дослідження громадської думки;
 • координує роботу секретаріату громадської ради;
 • виконує інші функції відповідно до покладених на громадську раду завдань і доручень ради.

5.7 У разі відсутності голови громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов'язки його повноваження за рішенням громадської ради виконує заступник (один із заступників) голови громадської ради.

5.8 Функції секретаря громадської ради за її рішенням, погодженим із Острозькою РДА, може виконувати працівник структурного підрозділу Острозької РДА, на який покладено координацію роботи громадської ради. У такому випадку секретар громадської ради бере участь в її засіданнях з правом дорадчого голосу.

5.9 Громадська рада з метою виконання своїх завдань та здійснення функцій формує план (основні напрямки) своєї діяльності на календарний рік, які затверджує на одному з перших засідань з урахуванням пропозицій Острозької РДА та інститутів громадянського суспільства. За рішенням громадської ради можуть бути розглянуті питання, не включені до плану її роботи.

5.10 Для об’єднання управлінських можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації і підвищення на цій основі професійного рівня виконання громадською радою своїх завдань вона може створювати постійні або тимчасові комісії, комітети, секції, робочі групи (далі «робочі органи») з числа членів громадської ради та за участю інших осіб. Порядок формування, кількість та напрямки роботи цих органів визначаються Радою.

5.11 Робочі органи попередньо розглядають питання, які планується винести на розгляд громадської ради. Кожен член громадської ради може бути членом не більше ніж двох постійних комісій.

5.12 Засідання робочих органів проводяться відповідно до затвердженого плану роботи громадської ради та по мірі необхідності. Їх рішення приймаються більшістю від їх загальної чисельності і оформляються протокольно. Залучені до складу робочих органів особи, які не є членами громадської ради, користуються на засіданнях таких органів правом дорадчого голосу.

5.13 Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів публічної влади у складі громадської ради можуть утворюватися  експертні групи. Громадська рада обирає склад та голову експертної групи, визначає їх завдання. Експертні групи утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.

5.14 Робочі та експертні групи, інші робочі органи громадської ради проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності органу та оформлюються протокольно. За рішенням громадської ради її робочим органам може бути делеговано право на взаємодію із іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами відповідного профілю, що утворені як при Острозькій РДА чи його структурних підрозділах, так і при інших органах публічної влади. 

5.15 Для вирішення організаційних питань своєї діяльності громадська рада може утворювати президію/правління громадської ради, до складу якої входять: голова, заступник (заступники) голови ради, секретар (відповідальний секретар), голови постійних комісій (комітетів) та інші особи за рішенням ради.

5.16 Коло питань, які може вирішувати президія/правління громадської ради, визначається громадської радою.

5.17 Засідання президії/правління проводяться за необхідністю. У засіданні президії/правління можуть за запрошенням брати участь як члени громадської ради, так й інші особи. Рішення президії/правління  оформляться протоколом, який підписує голова та секретар громадської ради.

5.18 Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

5.19 Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

5.20 Засідання громадської ради проводяться відкрито.

5.21 Засідання громадської ради веде її голова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує заступник (один із заступників) голови, або інший член громадської ради;

5.22 У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Острозької РДА.

5.23 За запрошенням громадської ради у її засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці тощо.

5.24 Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

5.25 Оперативні питання роботи громадської ради можуть вирішуватися в спосіб, визначений Регламентом громадської ради.

5.26 Рішення, прийняті на засіданні громадської ради, оформляються відповідно до Регламенту.

5.27 Рішення Острозької РДА, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті адміністрації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

5.28 Організація діяльності громадської ради визначається Регламентом громадської ради, який приймається на одному з перших засідань громадської ради.

5.29 Регламент громадської ради має містити:

 • загальний порядок організації та планування роботи громадської ради;
 • процедуру підготовки та внесення питань на розгляд громадської ради;
 • порядок участі членів громадської ради в її діяльності;
 • порядок підготовки і проведення засідань громадської ради, її робочих органів;
 • форми  та порядок прийняття рішень громадською радою, головою громадської ради та її робочими органами;
 • порядок підготовки та проведення заходів громадської ради;
 • порядок оприлюднення рішень громадської ради;
 • порядок підготовки щорічних звітів про діяльність громадської ради та їх оприлюднення;
 • інші питання організації та порядку діяльності громадської ради.

5.30 Проект Регламенту громадської ради розробляється робочою групою, створеною громадською радою, з урахуванням пропозицій відповідних підрозділів Острозької РДА та затверджується на засіданні громадської ради.

5.31 Зміни до Регламенту громадської ради вносяться за рішенням членів громадської ради та ухвалюються простою більшістю голосів від її складу.

5.32 Зміни до Положення про громадську раду погоджуються з Острозькою РДА та затверджуються громадською радою простою більшістю голосів від її складу.

Розділ VІ.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1 Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення їх засідань здійснює Острозька РДА.

6.2 Громадська рада інформує Острозьку РДА та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку у спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Острозька РДА та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про свою  роботу.